18. 03. 2024

Za kakovostno pridelavo hrane in varno okolje so ključna zdrava tla

Zdrava tla so ključna za doseganje podnebne nevtralnosti, čistega in krožnega gospodarstva ter zaustavitev dezertifikacije in degradacije tal. Prav tako so bistvenega pomena za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zdrave hrane in varovanje zdravja ljudi.

V okviru tega je bil predlagan nov zakon o monitoringu tal, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji ter visoka raven varstva okolja in zdravja. To je tudi eden od ciljev predloga Zakona o spremljanju in odpornosti tal, ki ga je Komisija predstavila 5. julija 2023, in sicer z namenom doseči zdrava tla do leta 2050. V postopku sprejemanja tega zakona sem bila imenovana za poročevalko skupine ELS.

Predlog zakona poudarja pomen trajnostnega upravljanja tal, se loteva problematike onesnaženja tal, uvaja definicijo zdravja tal, dodaja okvir za njihovo spremljanje in spodbuja njihovo sanacijo. Med pogajanji je bilo dogovorjeno, da je cilj zdravih tal zaželen, a ne obvezen. Države članice so zavezane k spremljanju stanja tal vsakih šest let, pri čemer so uvedle fleksibilen sistem petih razredov ekoloških statusov tal. Doseženi kompromisi omogočajo državam članicam, da same določajo svoje mejne vrednosti, in odpravljajo obvezni sistem certificiranja, kar podpirajo tudi kmetje. Zakon prav tako naslavlja upravljanje onesnaženih območij in zagotavlja usklajenost z Aarhuško konvencijo. Poročilo je bilo z večino glasov sprejeto v odboru ENVI, glasovanje na plenarnem zasedanju pa je predvideno za 11. april.

Nova zakonodaja o spremljanju tal bo zagotovila pravni okvir za pomoč pri doseganju zdravih tal do leta 2050. Slednje se bo doseglo z vzpostavitvijo trdnega in skladnega okvira za spremljanje vseh tal po vsej EU, tako da lahko države članice sprejmejo ukrepe za regeneracijo degradiranih tal.